ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на ТВНЕТ ООД, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа.

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия към договора между ТВ-НЕТ ООД, регистрирано в Търговски регистър към Агнецията по вписванията с ЕИК 121802741, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Околовръстен път“ № 80, наричано по-долу “ОПЕРАТОР” и неговите крайни потребители, наричани по-долу “АБОНАТИ” се уреждат условията и реда за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги-радио-телевизионни програми, пренос на данни, достъп до интернет на териториата на Българиа чрез обществена електронна съобщителна мрежа, наричана по-долу МРЕЖАТА.
2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и АБОНАТИТЕ и са неразделна част от договора, сключен между тях.

2.1. Тези Общи условия са задължителни и за АБОНАТИТЕ на ОПЕРАТОРА, които нямат сключен договор с ОПЕРАТОРА, но ползват услугите му. В тези случаи АБОНАТИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА месечни абонаментни такси по ценовата листа на ОПЕРАТОРА за безсрочен договор за ползваните от услуги.

3. АБОНАТИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България.

4. Общите условия влизат в сила за АБОНАТИТЕ със сключването на писмен договор с ОПЕРАТОРА или със започване ползването на съответната услуга.

5. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия, или измененията и допълненията на същите в срок от 30 дни преди влизането им в сила.

6. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия за АБОНАТИТЕ си, като ги публикува на интернет страницата си www.tvnet.bg и разпечатани на хартия във всеки офис, обслужващ МРЕЖАТА и дейността му и предоставя достъп до тях на АБОНАТИТЕ при сключване на договор.

7. Общите условия влизат в сила един месец след публикуването им и имат действие спрямо всички абонати, които към датата на влизане в сила на Общите условия ползват услуги на ОПЕРАТОРА.

8. В срок до един месец след влизането в сила на Общите условия съгласно т. 7 всички АБОНАТИ с действащ договор за услуга, предоставяна от ОПЕРАТОРА, които не са съгласни с тях, имат право да поискат прекратяване на договора си като попълнят писмено предизвестие в офис, обслужващ МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА или по друг, изрично оповестен в договора начин. Ако в посочения срок АБОНАТЪТ по действащ договор за услуга, предоставяна от ОПЕРАТОРА, не е заявил писмено, че прекратява договора с ОПЕРАТОРА, се счита, че АБОНАТЪТ е приел Общите условия и е съгласен със същите.

8.1. Предходните разпоредби по т. 8 и т. 8.1 не се прилагат когато промените в Общите условия произтичат от приложимото законодателство на Република България или от акт на компетентен орган на Република България, както и когато произтичат от предлагането на нови услуги, нови краини устроиства, нови технологии за предоставяне на електронно съобщителни услуги чрез Мрежата и касаят допълнение към Общите условия определящи реда и начина на ползване на тези нови услуги, краини устроиства, нови технологии и не променят или отменият текстовете по точките и разделите от тези Общи условия, а сащо така произтичат от промяна в използваната терминология на предоставяните електронно съобщителни услуги и Мрежата, промяна на терминологията и техническата спецификация на краините устроиства, мрежата, електронно съобщителните услуги предоставияни чрез Мрежата.

9. ОПЕРАТОРЪТ може да изменя Общите условия по предложение на АБОНАТИ или по своя инициатива. Промените се оповестяват по посочения по-горе в т. 6 начин.

9.1. В случай на сливане, покупко-продажба на МРЕЖАТА преобразуване на ТВ-НЕТ ООД по смисъла и при условията на Търговския закон, ТВ-НЕТ ООД се задалжава да изваести АБОНАТИТЕ в едномесечен срок преди изваршването на сделката чрез обява на своята интернет страница www.tvnet.bg или в един всекидневник (за територията на гр. София) по избор на ОПЕРАТОРА. С изтичане на срока определен по настоящата точка от тези Общи условия страна по договора ще бъде новото юридическо лице, при условията и гаранциите на тези Общи условия.

РАЗДЕЛ II

Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА

10. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА:

10.1. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) като основен или допълнителен пакет програми, предоставяни в некодиран или кодиран вид на АБОНАТИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства – телевизионни и/или радиоприемници/или други позволяващи приемането на услугите.Програмите или част от тях могат да бъдат допълнително криптирани, с цел допълнително заплащане при тяхното потребление.

10.2. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъл на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) като допълнителени видове услуги предоставяни в кодиран/некодиран/криптиран вид съобразно избраната/те технологии от ОПЕРАТОРА на АБОНАТИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства – телевизионни и/или радиоприемници/или други – позволяващи приемането на услугите.Услугите или част от тях могат да бъдат допълнително криптирани, с цел допълнително заплащане при тяхното потребление.

10.2.1. Други интерактивни мултимедиини услуги.

10.2.2.Конфигурациите и обхватът на услугите могат да се разширяват и променят ,като ТВНЕТ своевременно ще уведомява Абонатите.

10.3. Достъп до Интернет – услуга, позволяваща на АБОНАТИТЕ да получават достъп до глобалната Интернет мрежа;

10.4. Услугата „Пренос на данни”.

10.5. Други услуги.

10.6.Конфигурациите и обхватът на услугите могат да се разширяват и променят, като ТВНЕТ своевременно ще уведомява АБОНАТИТЕ.

10.7. ОПЕРАТОРЪТ предоставя описаните в т. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 и 10.5 услуги с качество, което позволява пълното и правилното ползване на услугите и съгласно действащите разпоредби на ЗЕС и българското законодателствo.

10.8. В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя някоя от услугите по т. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 и със собствени средства, той сключва договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставяните услуги.

11. АБОНАТЪТ може да закупи от ОПЕРАТОРА крайни устройства по цени и условия, оповестени в договорa и допълнителните споразумения към него или в ценовата листа на ОПЕРАТОРА.

12. АБОНАТЪТ може да закупи от ОПЕРАТОРА крайни устройства при условия на разсрочено плащане, оповестени в договора и допълнителните споразумения към него.

13. ОПЕРАТОРЪТ има право да отдава под наем крайни устройства на АБОНАТА при цени и условия, оповестени в индивидуалния договор и допълнителните споразумения към него или в ценовата листа на ОПЕРАТОРА.

14. ОПЕРАТОРЪТ има право да предостави на АБОНАТА крайно устройство за ползване при определени срокове и условия, посочени в договора и допълнителните споразумения към него.

15. ОПЕРАТОРЪТ може да предостави на АБОНАТА крайно устройство за ползване срещу заплащане на парична Гаранция (Депозит) от АБОНАТА, чийто размер е установен в договора и допълнителните споразумения към него или в ценовата листа на ОПЕРАТОРА.

16. Всички отдадени под наем, срещу депозит или предоставени за безвъзмездно ползване крайни устройства остават собственост на ОПЕРАТОРА.

17. Всички крайни устройства закупени от ОПЕРАТОРА при разсрочено плащане остават собственост на ОПЕРАТОРА до изплащане на последната вноска. В случай че АБОНАТЪТ забави плащане на вноска по разсроченото плащане, ОПЕРАТОРЪТ има право да получи обратно незабавно крайното устройство, като всички платени до момента от АБОНАТА вноски се задържат от ОПЕРАТОРА.

17.1. ОПЕРАТОРЪТ предоставя на АБОНАТА крайното устройство в пълен комплект съгласно спесификациата на производителя. Всички краини устроиства отговарят на изискваниата на даржавните стандарти, което се гарантира от съответня производител, когато е произведено в България или Европейската общност, или от вносителя, тарговеца, дистрибутора, представителя на производителя когато е внесено и произведено извън България и Европейската общност.

18. АБОНАТЪТ може да ползва крайно устройство своя собственост, закупено от трети физически и/или юридически лица и с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите. Устройството трябва да е съвместимо с мрежата на ОПЕРАТОРА, като съвместимостта се установява с подписването на констативен протокол след предварително извършен тест на оборудването.

19. Всички краини устройства, упоменати в т. 11 и т. 12, се предоставят с гаранционна карта съгласно ЗЗП. Срокът, редът и условиата на гаранционното обслужване както и оторизираните сервизи се определят в гаранционната карта. Всички рекламации се правят на указаните в гаранционната карта телефони.

19.1 Всички краини устроиства, упоменати в т. 13, 14 и 15 се обслужват гаранционно от оператора за срок от 12 месеца, освен в случаите, когато Абонатът виновно причини повреда или унищожаване на краините устроиства или същите не са екцплоатирани съгласно указаниата за екцплоатациа на продукта, предоставени от производителя.

20. ОПЕРАТОРЪТ може да предоставя електронни съобщителни услуги на определени категории АБОНАТИ – хора с увреждания и лица със специални социални нужди, многодетни семейства, държвани или общински организации, училища, детски градини, университети, юридически лица с идеална цел и граждански организации с идеална цел, с търговска отстъпка от стандартните цени на услугите, по предварително определени преференциални условия съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА.

21. ОПЕРАТОРЪТ има право да предоставя на АБОНАТИТЕ услуги с определена търговска отстъпка от стандартната ценова листа, при промоционални условия и/или други предложения което оповестява предварително по подходящ и достъпен за АБОНАТИТЕ начин. Всеки АБОНАТ с действащ договор за услугите, който иска да се възползва от тези възможности/условия/предложения, сключва нов договор с ОПЕРАТОРА, освен ако в условията на промоцията/предложението не е упоменато друго.

22. Доколкото не следва друго от сключения с АБОНАТА писмен договор, предоставянето на услугата/услугите следва да започне до 1 (един) месец от сключването на договора и плащането на цената за активиране на услугите.

23. За да използва услугата достъп до интернет съгласно т. 10.3, АБОНАТЪТ трябва да отговаря на посочените по-долу изисквания за необходимо техническо оборудване:

23.1. персонален компютър Ethernet интерфейс (мрежова карта) или свободен USB порт или друго краино устроиство което осигурява правилно функциониране на услугарта.

23.2. операционна система, осигуряваща правилно функциониране на услугата;

Минималните изисквания за системата са:

23.2.1. операционна система – минимум Windows 98 или друга по-нова;

23.2.2. оперативна памет – минимум 64 МВ;

23.2.3. процесор минимум 600 MHz;

23.2.4. хард диск – минимум 2GB;

РАЗДЕЛ III

Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на АБОНАТИТЕ

24. Договорът между ОПЕРАТОРА и АБОНАТА се счита за сключен и влиза в сила 10 дена след датата на подписването му от страните по договора,или получаването на УСЛУГАТА предмет на договора,което се удостоверява от подписания протокол за инсталация и активация на УСЛУГАТА между оторизираните технически екипи на ТВНЕТ и АБОНАТА и/или отбелязването и записа в компютърната програма за управление и отчет на УСЛУГИТЕ предоставяни от ТВНЕТ по тези ОУ.

24.1. В рамките на 10 дни от подписване на договора и/или активиране на УАЛУГАТА/ТЕ всеки АБОНАТ може да прекрати договора си без санкция, като подаде писменно предизвестие в касата/офиса, в който е сключен договора, по реда на тези ОУ.

25. В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и АБОНАТА, услугите, които се предоставят на АБОНАТА, типа договор, срокът на договора, абонаментните планове, начинът на заплащане, адрес за контакт от страна на АБОНАТА, условия за прекратяване на договора и други.

26. Договорите по т. 25 могат да бъдат безсрочни и срочни с срок на договора до 24 месеца.

26.1. ТВНЕТ уведомява АБОНАТИТЕ за изтичане срока на договора един месец преди крайнта дата по подходящ начин и съгласно изискванията на българското законодателство.

26.2 Всички договори се преккратяват от страна на АБОНАТИТЕ с едномесечно писмено предизвестие по реда на тези ОУ.

26.3. Всички договори могат да се прекратят съгласно предвидения ред в тези ОУ с едномесечно писмено предизвестие, без страните да си дължат каквито и да било обезщетения и/или неустойки, когато има промяна на цените на услугите по сключения договор или отпадане на програма от програмната схема за определения абонаментен план. Едномесечнто писмено предизвестие следва да се отправи от АБОНАТА до ОПЕРАТОРА в срок до един месец след промяната, като с изтичане на едномесечения срок от промяната се счита, че АБОНАТЪТ е съгласен и приема съответните промени.

26.4 Всички срочни договори имат действие за срок от 6 (шест) месеца до 24 (двадесет и четири) месеца.Когато в срок от 30 (тридесет) дни преди изтичане срока на договора никоя от страните не уведоми писмено другата страна за прекратяването на договора, същият се подновява като безсрочен при стандартните условия за безсрочен договор,за неопределен срок от време, като услугите предмет на договора се заплащат по стандартни цени за Безсрочен договор по действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА, без да е необходимо страните да се уведомяват за това или да подписват допълнително споразумение. Срочните договори преди изтичане срока на договора може да се прекратят с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните. Срокът на предизвестието започва да тече от 1-во число на месеца, следващ месеца, в който предизвестието е получено от ОПЕРАТОРА в писмен вид в офис или каса на ТВНЕТ съгласно разпоредбите на тези ОУ. След трансформирането срочния договор в безсрочен, договорът се прекратява с едномесечно писменно предизвестие по реда на т. 33.1.

26.5. За всички срочни договори ,срока за който е слючен договора се приема за минимално задължителен срок за който АБОНАТА приема и е задължен да потреблява и заплаща услугите предмет на договора.В случаите когато АБОНАТА наруши това изискване и прекрати договора предсрочно дължи неустойки съгласно тези ОУ.

26.6. При предсрочно прекратяване на срочен договор от страна на АБОНАТА съгласно тези ОУ,същият губи правото да ползва отстъпката която е предвидена и калкулирана в абонаменетната такса за ЕСУ за срочен договор и е задължен да заплати предоставените по договора ЕСУ от началото на договора до неговото предсрочно прекратяване по стандартни единични цени за всяка ЕСУ по действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА.

26.7.Действащ срочен договор не може да се спира временно по искане на АБОНАТА,това условие може да се промени само когато е изрично написано в индивидуалния договор и/или е записано в ценовата листа на ОПЕРАТОРА.

26.8 АБОНАТЪТ може да прекрати безсрочния договор съгласно т. 33.1. с едномесечно предизвестие.Безсрочния договор може да се спира временно съгласно реда на тези ОУ и/или действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА.

27. За всички срочни договори,без изключение, уговореният първоначален срок на Договора е задължителен минимален срок. При предсрочно прекратяване на договора от страна на АБОНАТА, същият дължи заплащане на използваните за изтеклия срок на договора услуги по стандартни единични цени за отделните услуги като при безсрочен договор, без отстъпката от цената на услугата/те предвидена за срочните договори, съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА към момента на прекратяване на договора.

28. Сумите по т. 40 и начина на ползване на техническото оборудване, както и всички допълнителни параметри на услугата, които не са посочени в настоящите Общи условия, се посочват в ценовата листа на ОПЕРАТОРА, индивидуалния договор с АБОНАТА и допълнителните споразумения към него и/или на уеб страницата на ОПЕРАТОРА www.tvnet.bg.

29. Изменение на индивидуалните договори се допуска при следните обстоятелства:

29.1. по взаимно съгласие на ОПЕРАТОРА и АБОНАТА с писмено споразумение към договора;

29.2. при промяна на съществуващото законодателство едностранно от ОПЕРАТОРА с писмено уведомление до АБОНАТА;

29.3. при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност;

30. Измененията на договора влизат в сила от 1-во число на месеца, следващ датата на промяната.

31. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите по взаимно съгласие само с допълнителни писмени споразумения.

32. ОПЕРАТОРЪТ има право да развали договора едностранно без предизвестие в следните случаи:

32.1. при посочване от АБОНАТА на неверни данни, относно мястото на ползване на услугата;

32.2. при неплащане на дължимо възнаграждение от страна на АБОНАТА в срок от 10 (десет) календарни дни, след датата, на която е дължимо плащането, като това не освобождава АБОНАТА от задължението му за плащане;

32.3. при всяко неизпълнение на друго договорно задължение от АБОНАТА.

33. АБОНАТЪТ има право да прекрати договора си , със срок за 6 месеца,със срок за 12 месеца, със срок за 18 месеца или със срок за 24 месеца или друг срок) с ОПЕРАТОРА съгласно т. 26.4, 26.5, 26.6 и 26.7. от настоящите Общи условия, като при прекратяване на срочен договор дължи санкции/неустоики съсгласно тези Общи условия.

33.1. АБОНАТЪТ има право да прекрати сключения между него и ОПЕРАТОРА безсрочен договор с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА. Срока на предизвестието започва да тече от 1-во число на месеца следващ месеца, в който предизвестието е получено от ОПЕРАТОРА. в писмен вид в офис или каса на ТВНЕТ.

34. Договорът между АБОНАТА и ОПЕРАТОРА се прекратява:

34.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

34.2. при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора или поставяне под запрещение на АБОНАТА считано от датата на влизане в сила на съдебното решение;

34.3. едностранно от АБОНАТА в срок до края на месеца, предхождащ влизането в сила на промяната на ценовата листа на ОПЕРАТОРА,когато промяната касае цените за услугите по сключения договор, освен в случаите, когато в договора не е посочено друго;

34.4. едностранно от АБОНАТА, съгласно т. 33 и т. 33.1. от тези Общи условия;

34.6. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА съгласно т. 32 от тези Общи условия;

34.7. незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган.

35. Прекратен, поради неплащане на дължими суми от АБОНАТА договор може да бъде продължен при условие, че АБОНАТЪТ заплати всички дължими от него суми на ОПЕРАТОРА, включващи лихви, неустойки и обезщетения.

36. С оглед предоставянето на услугата, ОПЕРАТОРЪТ има право да събира, обработва, използва и съхранява следните данни:

36.1. адрес на ползване на услугата от АБОНАТА;

36.2. адрес за кореспонденция и телефони за контакти;

36.3. лице за контакт от страна на АБОНАТА;

36.4. подписан Договор за доставка на електронни съобщителни услуги чрез МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА;

36.5. данни на АБОНАТА от документ за самоличност, ако АБОНАТЪТ е физическо лице;

36.6. данни на АБОНАТА, включващи: Удостоверение за актуално състояние, ЕИК/БУЛСТАТ и ДДС номер, Седалище и адрес на управление на фирмата/юридическото лице, идентификационни данни на представляващия юридическото лице, ако АБОНАТЪТ е юридическо лице;

36.7. пълномощно, в случаите, когато договорът не се сключва от управителя на юридическото лице или от титуляра по договор – физическо лице;

36.8. договор за наем или писмена декларация от страна на наемодателя за неговото съгласие за ползване на услугата от АБОНАТА в случаите, когато услугата се предоставя в имот, който се ползва под наем от АБОНАТА;

36.9. писмена декларация от титуляра по договора за кабелна телевизия за неговото съгласие за ползване на услугата достъп до интернет от страна на АБОНАТА, в случаите, когато титулярите по двата договора са различни;

37. С приемане на настоящите Общи условия, АБОНАТЪТ се счита за информиран, че част от данните, които предоставя или е предоставил, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. С влизане в сила на тези Общи условия се счита, че АБОНАТЪТ е информиран и е дал съгласие, ОПЕРАТОРЪТ да събира и обработва, както и да предоставя тези лични данни, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да обработва, използва и съхранява тези лични данни, гарантирайки тяхната конфиденциалност. АБОНАТЪТ предоставя личните си данни доброволно и дава съгласие, за да бъдат реализирани правата и задълженията му по договора, ОПЕРАТОРЪТ да ги предоставя на компетентни държавни органи и институции в предвидените от закона случаи, както и да ги предоставя на трети лица, в това число банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания от АБОНАТИТЕ, дистрибуторите на услуги на ОПЕРАТОРА, включително партньорските дистрибуторски мрежи, когато това е необходимо за осигуряване на обслужването и реализиране на правата и интересите на АБОНАТА, както и когато това е необходимо за реализиране правата и интересите на ОПЕРАТОРА, включително с цел събиране на неизплатени задължения по договора. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за точността и верността на информацията, предоставена от кредитни или други институции за извършване на кредитна оценка.

38. ОПЕРАТОРЪТ има право да не сключи договор с определено лице в следните случаи:

38.1. при непредоставяне от страна на лицето на данни, изисквани от ОПЕРАТОРА и необходими за сключването на договора;

38.2. при непредоставяне на ОПЕРАТОРА на поискан документ, удостоверяващ верността на посочените данни;

38.3. при наличие на неизпълнение от страна на лицето на задължение по друг съществуващ договор с ОПЕРАТОРА;

38.4. при наличие на информация, че лицето е било присъединено към МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА без знанието и/или съгласието на ОПЕРАТОРА.

РАЗДЕЛ IV

Финансови Условия

39. За АБОНАТА възниква задължение за заплащане на възнаграждение за получаваните/ ползваните услуги. Отчитането на сметките започва от датата на свързване на АБОНАТА към МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА и активиране на услугите предмет на договора, което се удостоверява с подписването наконстативен протокол за инсталация и активация на услугите. Подписването на протокола от АБОНАТЪТ удостоверява и приема, че услугата е инсталирана и активирана, оборудването е поставено на място и услугата работи и се приема в пълен обхват съгласно избрания от АБОНАТА абонаментен план/тарифа и правилно с качество което позволява пълното и правилно ползване на услугите. С подписването на протокола АБОНАТЪТ също така декларира, че е инструктиран и са му дадени указания във връзка с работата и ползването на услугите и оборудването/крайните устройства, предоставяни от ОПЕРАТОРА.

40. АБОНАТЪТ се задължава да заплаща на ОПЕРАТОРА за ползваните услуги едно или няколко от следните възнаграждения, определени като размер в ценовата листа на ОПЕРАТОРА:

40.1. еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договорът;

40.2. месечна абонаментна такса, осигуряваща достъп до услугите, които са избрани в договора;

40.3. такси за предоставено от ОПЕРАТОРА оборудване/крайно устройство, съгласно конкретните условия, посочени в договора;

40.4. парична гаранция (депозит) срещу предоставено от ОПЕРАТОРА за ползване от АБОНАТА оборудване/крайно устройство;

40.5. стойността на допълнително генерирания трафик в случаите на лимитиран по трафик достъп до Интернет. В този случай АБОНАТЪТ е длъжен да заплати изцяло надвишения трафик, независимо от евентуална подадена жалба от страна на АБОНАТА съгласно закона или тези Общи условия;

40.6. еднократна такса за преместване ползването на услугата на нов адрес;

40.7. месечна такса за поддръжка на мрежата, съгласно подписан договор.

40.8. други цени и такси съгласно действащата ценова листа на ТВНЕТ.

41. Цената по точка 40.1. се дължи за включване към МРЕЖАТА и се заплаща заедно с таксата за предоставено оборудване/крайно устройство (т. 40.3.) и първата месечна абонаментна такса (т. 40.2.) при сключване на индивидуалния договор. Дължимата месечана абонаментна такса за първия месец е пропорционална на броя на дните на ползване на услугата в месеца, считано от датата на свързване на АБОНАТА към МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА съгласно т. 39.

42. Възнагражденията по точка 40, с изключение на паричната гаранция (депозита) по т. 40.4, не подлежат на връщане при прекратяването на договора. Паричната гаранция (депозита) по т. 40.4 подлежи на връщане при условие, че след прекратяване на договора предоставеното срещу нея оборудване/крайно устройство е върнато от АБОНАТА на ОПЕРАТОРА в добро състояние, за което се подписва приемо-предавателен протокол.

43. АБОНАТЪТ се задължава да заплаща месечните абонаментни такси за получаваните услуги авансово преди започване на месеца, за който се получават/ ползват услугите.АБОНАТА може да избере да плаща и за отчетен период (от дата до дата) – равняващ се на каландарен месец съгласно предвидените такива в ценовата листа и/или системата за управление и отчет на услугите, като се задължава да заплаща абонаментните такси авансово преди дата на получаване на услугите. В случай на забавяне на плащането, ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати предоставянето на услугата на без да уведомява АБОНАТА за това. ОПЕРАТОРЪТ възстановява услугата след заплащане от АБОНАТА на всики дължими към ОПЕРАТОРА суми (възнаграждения, такси, неустойки, обезщетения и др.), като АБОНАТЪТ се задължава да заплати и месечната абонаментна такса за текущия месец в пълен размер.

44. В случай че АБОНАТЪТ ползва две или повече услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА както като единични услуги, така и заедно като предплатен пакет услуги, то АБОНАТЪТ се ползва от месечната абонаментна цена на предплатения пакет услуги съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА, респ. съгласно оповестеното на уеб страницата на ОПЕРАТОРА www.tvnet.bg само, ако е предплатил в сроковете съгласно тази Общи условия месечната абонаментна цена на предплатения пакет услуги. В случай че АБОНАТЪТ не предплати в сроковете съгласно тези Общи условия услугите, предлагани като предплатен пакет услуги, то АБОНАТЪТ е длъжен да заплати месечна абонаментна цена за всяка ползвана услуги по отделно (по единични цени) съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА или оповестеното на уеб страницата на ОПЕРАТОРА www.tvnet.bg.

44.1. Месечната абонаментна такса за предплатен пакет услуги се заплаща до края на месеца/отчетния период, предхождащ месеца/отчетния период, за който се дължи месечната абонаментна такса за предплатения пакет услуги.

44.2. В случай, че ОПЕРАТОРЪТ предлага промоционален пакет услуги, то АБОНАТЪТ заплаща месечната абонаментна такса за промоционалния пакет усулуги съгласно ценовата листа на оператора, респ. съгласно оповестеното на уеб страницата на ОПЕРАТОРА www.tvnet.bg в срок и при условия, посочени в предложението на ОПЕРАТОРА за ползване на промоцията. След изтичане срока на предложения промоцинален пакет, АБОНАТЪТ заплаща за ползваните от него услуги стандартната месечна абонаментна такса съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА, респ. оповестеното на уеб страницата на ОПЕРАТОРА www.tvnet.bg и при условията на т. 43, т. 44 и т. 44.1 от тези общи условия.

45. Всеки АБОНАТ може да получава информация за дължимите от него суми във всеки офис на ОПЕРАТОРА и на Интернет страницата на ОПЕРАТОРА на адрес http://tvnet.bg ОПЕРАТОРЪТ може да информира АБОНАТА при съгласие от страна на последния за дължимите от него суми чрез изпращане на електронно съобщение SMS или по друг аудио-визуален начин, упоменат в договора.

46. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на АБОНАТА (фактура, касова бележка) за получено плащане независимо от използваната форма на разплащане съгласно т. 49.

47. ОПЕРАТОРЪТ изпраща данъчна фактура на АБОНАТА за дължимите от него суми, при наличието на законово или друго изискване за получаването на такава до 15-то число на текущия месец.

48. Неполучаването на фактура не освобождава АБОНАТА от задължението да заплати дължимите суми в срока по т. 43, т. 44 и т. 44.1.

49. Всички плащания се извършват:

49.1. в брой във всички офиси/каси, обслужващи мрежата на ОПЕРАТОРА;

49.2. по банков път, съгласно банкови детайли оповестени в договора;

49.3. чрез системата Epay;

49.4. чрез системата Bpay;

49.5. чрез системата ePay Voice;

50. Плащането на задълженията ще се счита за извършено на датата на получаване от ОПЕРАТОРА на пълната сума, дължима от АБОНАТА или след заверяването с тази сума на банковата сметка на ОПЕРАТОРА. При частични плащания задълженията на АБОНАТА се погасяват в следната последователност: разноски, лихви, главница и ОПЕРАТОРЪТ има правата по т. 43 изречение второ и трето.

51. При прекратяване на договора, по който АБОНАТЪТ е предплатил ползавне на услуги, платените възнаграждения и такси не подлежат на възстановяване, освен в случаите на виновно поведение от страна на ОПЕРАТОРА.

52. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги и я предоставя на разположение на АБОНАТИТЕ на видно място в офисите/касите, в които ОПЕРАТОРЪТ осъществява дейност, а цените на услуги предоставя и чрез своя интернет сайт www.tvnet.bg.

52.1.ОПЕРАТОРА предоставя цените на дребно за сведение в Комисията за регулиране на съобщенията в 3 дневен срок преди влизането им в сила и ги публикува на страницата си в интернет и предоставя безплатно информация на потребителите и други лица за тях във всички свои каси и офиси и на предвидения телефон за клиенти.

53. Възнагражденията и таксите, посочени в настоящите Общи условия и в ценовата листа съгласно т. 52, могат да бъдат променяни едностранно от ОПЕРАТОРА, който уведомява АБОНАТА чрез публикуване на информация за промяната на съответната цена в уеб страницата си www.tvnet.bg или по друг подходящ начин в срок от един месец преди влизането им в сила.

54. При несъгласие с промените в т. 53, АБОНАТЪТ има право да изпрати писмено предизвестие до края на текущия месец за прекратяване на Договора. Писменото предизвестие е едномесечно считано от получаване от ОПЕРАТОРА на писменото предизвестие.

55. Ако до изтичането на срока, посочен в т. 54, АБОНАТЪТ не изпрати писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА за прекратяване на Договора, промяната влиза в сила за АБОНАТА.

56. В случаите, когато АБОНАТЪТ желае да премести ползването на услугата на нов адрес, това е допустимо само със съгласието на ОПЕРАТОРА като АБОНАТЪТ дължи такса за преместване съгласно т. 40.6. Ако адресът на преместване е извън мрежата на ОПЕРАТОРА, договорът се прекратява, при условия и срокове съгласно настоящите Общи условия, като АБОНАТЪТ заплаща на ОПЕРАТОРА всички дължими суми към момента на прекратяване на договора, включително, но не само дължими съгласно тези Общи условия неустойки и абонаментна такса за неспазено предизвестие.

57. Всички суми за предоставяните услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени, съгласно действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА.

57.1. АБОНАТЪТ дължи предвидените в настоящите Общи условия възнаграждения за получаваните услуги съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА или посочените цени на услуги на уеб страницата на ОПЕРАТОРА www.tvnet.bg независимо дали е ползвал услугите или не.

58. При услуги с лимитиран месечен трафик ОПЕРАТОРЪТ може да предостави на АБОНАТА възможност да продължи да ползва услугите над стойността на заявения месечен тарифен план срещу сума с минимален размер, определен в ценовата листа на ОПЕРАТОРА или оповестен на уеб страницата на ОПЕРАТОРА www.tvnet.bg. Тази сума е дефинирана като кредитен лимит и се предоставя от ОПЕРАТОРА само след изрично съгласие от страна на АБОНАТА.

59. ОПЕРАТОРЪТ може да договаря индивидуален размер на кредитния лимит с АБОНАТИ при условия, че:

59.1. са редовни платци;

59.2. ползват повече от една услуга.

60. ОПЕРАТОРЪТ информира АБОНАТИТЕ по начин, указан в индивидуалния договор и допълнителните споразумения към него, за изчерпванвто на кредитния лимит по т. 58 при достигане на 75% от установения размер.

61. След получаване на уведомлението по т. 60, АБОНАТЪТ има право да внесе гаранционна сума, обезпечаваща плащането на сумата надвишаваща кредитния лимит.

62. При неизпълнение на т. 61 ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до услугата и да изиска заплащане на дължимите суми.

РАЗДЕЛ V

Права на ОПЕРАТОРА

63. ОПЕРАТОРЪТ има право:

63.1. да предоставя на АБОНАТИТЕ електронните съобщителни услуги по Раздел II от тези Общи условия;

63.2. да получава от АБОНАТИТЕ съответните възнаграждения за предоставените услуги съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА и в сроковете, определени в Раздел IV на тези Общи условия;

63.3. да дава писмено или чрез електронна поща или по друг аудио-визуален начин указания и инструкции на АБОНАТИТЕ за правилно използване на крайните устройства и услугите;

63.4. да продава, дава под наем, предоставя за ползване и на разсрочено плащане срещу заплащане както и без заплащане (в случаи на промоция) крайни устройства на АБОНАТИТЕ, както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства, освен в случаите на виновно поведение или неизпълнение на задължения по договора от страна на АБОНАТИТЕ или на неправилна експлоатация на крайните устройства от страна на АБОНАТИТЕ;

63.5. да прекрати предоставянето на услугите на АБОНАТИТЕ в случай на неплащане на цените по т. 40 в срокoвете, определени в договора и настоящите Общи условия като ОПЕРАТОРЪТ има право да търси дължимите му се суми с всички съдебни и извънсъдебни средства. АБОНАТЪТ може да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си съгласно т. 43;

63.6. да прекрати предоставянето на услуги, да изключва АБОНАТ от МРЕЖАТА и да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по тези Общи условия и договора, незабавно, след констатиране на нарушението. Констатиране на нарушенията се установява в присъствието на технически екип на ОПЕРАТОРА;

63.7. да променя ценовата си листа за услугите при промени на пазарната конюнктура и/или на нормативната уредба на Република България при условията на т. 53.;

63.8. да получава неустойките, предвидени в настоящите Общи условия, договора и допълнителните споразумения към него;

63.9. да прекъсва временно предоставянето на услугите на АБОНАТИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти или надстройки (развитие) на МРЕЖАТА;

63.10. на достъп до имота на АБОНАТА в предварително уточнено с него време с цел изграждане, поддържане, настройка (развитие) или ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА;

63.11. на собственост върху крайното устройство, предоставено на АБОНАТА, с изключение на случаите по т. 11 и т. 12, като в случаите на т. 12 ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на собственост върху устройството до момента на заплащане на последната вноска;

63.12. да задържи паричната гаранция (депозит) или да изиска от АБОНАТА неустойка в размер стойността на крайното устройство съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА във всички случаи на виновна повреда или унищожаване на крайното устройство от страна на АБОНАТА, когато устройството е собственост на ОПЕРАТОРА;

63.13. да изиска от АБОНАТА връщане на крайното устройство при прекратяване на договора, във всички случаи, когато устройството е собственост на ОПЕРАТОРА. В случаите на прекратяване на индивидуален договор, когато е предвидено и покупка на крайно устройство с разсрочено плащане ОПЕРАТОРЪТ има право да задържи изплатените от АБОНАТА до момента на прекратяване на договора месечни вноски, както и незабавно АБОНАТЪТ дължи връщане на ОПЕРАТОРА на крайното устройство.

63.14. да не прекратява абонаментния договор независимо че има неплатени абонаментни такси и/или други цени,когато АБОНАТА не поискал прекратяване на абонаментния договор по предвидения в тези ОУ ред.ОПЕРАТОРА има право да получи всички суми за предоставените услуги за периода за който не са плащани,както санкции/неустойки и лихви съгласно предвидения ред в тези ОУ.

РАЗДЕЛ VI

Задължения на ОПЕРАТОРА

64. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

64.1. да изгражда, поддържа и развива МРЕЖАТА в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти като спазва изискванията за качество на сигналите за изображение и звук, електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, като във връзка с това се задължава:

64.1.1. да използва само електронни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;

64.1.2. да използва електронните съобщителни устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;

64.1.3. да използва технически изправни електронни съобщителни устройства;

64.1.4. да не изменя техническите характеристики на използваните електронни съобщителни устройства;

64.1.5. да изгражда, поддържа и използва всички технически системи по такъв начин, че и при нормална работа, и в условията на изправност да не създават никаква опасност за лицата, работещи с тях, както и за проверяващите и населението;

64.2. да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА през целия срок на договора 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;

64.3. да активира услугите предмет на Раздел II, което включва посещение на компетентен представител на ОПЕРАТОРА на адреса на ползване на услугата от страна на АБОНАТА, инсталиране на крайното устройство, ако такова е необходимо, както и една безплатна настройка на телевизионните програми, респ. безплатна настройка на компютъра;

64.4. да предоставя услуги на всички АБОНАТИ при условията на равнопоставеност, като си запазва правото да предлага търговска отстъпка, при условията, посочени в т. 20 и т. 21 от настоящите Общи условия;

64.5. да спазва минимален 3 (три) месечен срок, в който запазва разположението на програмите по честотно разпределените канали в МРЕЖАТА;

64.6. да уведомява АБОНАТИТЕ чрез публикуване на съобщение на еклектронната си страница www.tvnet.bg или по друг подходящ начин за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти, развитие на мрежата или изменения в разположението на програмите по честотно разпределените канали в МРЕЖАТА, както и за продължителноста на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 3 (три) дни преди ефективното й прекъсване;

64.7. предварително да уведомява писмено АБОНАТИТЕ при искане за достъп до техни помещения;

64.8. да съхранява цялата информация, свързана с разплащанията на АБОНАТИТЕ в продължение на 6 (шест) месеца от падежа и предоставя на АБОНАТИТЕ, при писмено искане от тяхна страна, разпечатка от тези разплащания;

64.9. да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до АБОНАТИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случайте по чл. 37 от настоящите Общи условия и случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни държавни органи;

64.10. да спазва срока за активиране на услугите на АБОНАТИТЕ, съгласно т. 22 от настоящите Общи условия, освен в случаите, в които се налага неговото удължаване поради сложност на достъпа, за което страните се уведомяват предварително;

64.11. да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и да привежда МРЕЖАТА в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на външните причини;

64.12. да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 72 часа при условие, че АБОНАТЪТ е осигурил достъп за отстраняване на повредата. Срокът за отстраняване на повредата или аварията започва да тече от момента на:

64.12.1. подаването на сигнал за повреда или авария от страна на АБОНАТА на телефоните на центъра за обслужване на клиенти на ОПЕРАТОРА или по друг указан в индивидуалния договор начин;

64.12.2. подаването на сигнал за повреда или авария от страна на АБОНАТА в офисите, обслужващи мрежата на ОПЕРАТОРА;

64.12.3. установяването на повреда или авария от страна на ОПЕРАТОРА посредством негови служители;

64.13. да оповести адрес и/или телефон, на който да приема уведомления от АБОНАТИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води подходящ регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;

64.14. да уведомява последством електронната си страница www.tvnet.bg или по друг подходящ начин във възможно най-кратък срок АБОНАТИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

64.15. да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги, за цените, за предплатени и промоционални пакети, за нови услуги и др.;

64.16. да прекратява предоставянето на услугите едностранно или по желание на АБОНАТИТЕ съгласно условията и в сроковете, предвидени в настощите Общи условия;

64.17. да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от АБОНАТИТЕ в едномесечен срок от датата на получаването им;

64.18. да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, както и предоставените отговори по тях за срок от 12 (дванадесет) месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;

64.19. да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно глава XV от Закона за електронните съобщения;

64.20. да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствия, авария, злополука или тревога.

РАЗДЕЛ VII

Отговорност на ОПЕРАТОРА

65. При забава на активирането на услугите съгласно т. 22 от настоящите Общи условия, която не е по вина на АБОНАТА, ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната на периода на закъснението дължима сума от стойността на месечната абонаментна такса за следващия месец. При техническа невъзможност да се предостави услугата, внесените от АБОНАТА суми подлежат на възстановяване. Тези задължения на ОПЕРАТОРА отпадат, в случаите, когато АБОНАТЪТ не е осигурил дължимия достъп до помещението, в което ще се ползва услугата.

65.1.ОПЕРАТОРЪТ нама задължение и отговорност да прекратява абонаментния договор когато няма подадено предизвестие за прекратяване на абонаментния договор от страна на АБОНАТА по указания в тези ОУ ред, независимо от срока на неплащане и независимо от обстятелството дали АБОНАТЪТ е ползвал предоставените услуги по действащия абонаментен договор. Всички абонаментни такси, санкции, неустойки и лихви по действащия абонаментен договор, настоящите ОУ и ценовата листа на ОПЕРАТОРА, които не са платени от АБОНАТА, се дължат от АБОНАТА на ОПЕРАТОРА.

66. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини, в резултат на които АБОНАТЪТ не е могъл да ползва доказано по вина на ОПЕРАТОРА услугите повече от 3 (три) дни през един календарен месец, АБОНАТЪТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от ДОБАВЕНО ЗА ПОВЕЧЕ стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, съгласно тези Общи условия и извършена проверка по тях.

66.1. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за повреди и затруднения в ползването на услугата, дължащи се на причини извън рамките на МРЕЖАТА, както и за настъпили повреди в телевизионния приемник на АБОНАТА в следствие на неизпълнението на неговите задължения по Раздел ІХ.

РАЗДЕЛ VIII

Права на АБОНАТИТЕ

67. АБОНАТИТЕ имат право:

67.1. да изискват сключване на индивидуален договор за ползване на всички електронни съобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА съгласно утвърдена и оповестена процедура за включване от страна на ОПЕРАТОРА;

67.2. да получават услугите по Раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните;

67.3. да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан в т.64.13 от настоящите Общи условия или договора, за проблеми, свързани с ползването на услугите;

67.4. да получават информация и справки по телефона съгласно Общите условия (т. 64.15.) и договора относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;

67.5. да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по тези Общи условия съгласно т. 64.17;

67.6. да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията съгласно чл. 238 от Закона за електронните съобщения;

67.7. да получават при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването, в случай че от страна на АБОНАТА е осигурен достъп на ОПЕРАТОРА;

67.8. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА в определените сроковете и съобразно изискванията на тези Общи условия;

67.9. да прекратят временно ползването на услуги по свое желание за период не по-малък от 1 (един) месец след подаване на предизвестие до ОПЕРАТОРА съгласно т. 68.5. ,като могат да ползват тази възможност само до един път годишно.Не се отнася за срочни договори,промоции и специални предложения.

67.10. да поискат възстановяване на достъпа до прекратените услуги след изплащане на всички свои задължения към ОПЕРАТОРА съгласно т. 43 от тези Общи условия, както и включително заплащане на такса за повторно свързване съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА;

67.11. да прекрати едностранно индивидуалния си договор с ОПЕРАТОРА в 10 (десет) -дневен срок след сключването му без да дължи неустойки.

67.12. Да прекрати едностранно с едномесечно писмено предизвестие индивидуалния си договор с ОПЕРАТОРА без да дължи обезщетение и/или неустойка в случаите на чл. 231, ал. 3 във връзка с чл. 231, ал. 1 от Закона за електронните съобщения. В рамките на един месец от направените промени.

РАЗДЕЛ IX

Задължения на АБОНАТИТЕ

68. АБОНАТИТЕ са длъжни:

68.1. в предварително съгласувано с ОПЕРАТОРА време да му осигурят достъп до имота си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;

68.2. да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА;

68.3. да не осигуряват/ предоставят неправомерно сигнал на трети лица;

68.4. да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване от АБОНАТИТЕ на предлаганите услуги и изпълнение на задълженията им по договора. Контролът се осъществява от служители на ОПЕРАТОРА;

68.5. при желание за временно прекратяване ползването на услуги от МРЕЖАТА, да уведомят писмено ОПЕРАТОРА в срок до края на текущия месец съгласно т. 67.9 от Обшите условия;

68.6. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства и предлаганите услуги;

68.7. да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието, съгласно действащото законодателство;

68.8. да не извършват каквито и да е промени в крайните устрйства и да не инсталират допълнителни технически устройства, както и да променят начина на свързването им без съгласието на ОПЕРАТОРА. Ако АБОНАТЪТ наруши това свое задължение и действията му доведат до повреди или нарушаване на нормалната работа на оборудването/крайното устройство, то разходите за отстраняването им са за сметка на АБОНАТА съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА;

68.9. АБОНАТЪТ носи отговорност за материалните и нематериални щети, нанесени на ОПЕРАТОРА при неправомерно ползване на услугата по начин, който затруднява или пречи на нормалното предоставяне на услугата на други АБОНАТИ или ощетява ОПЕРАТОРА или други АБОНАТИ.;

68.10. да заплащат определените от ОПЕРАТОРА възнаграждения съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА и по начин и в сроковете за плащане, посочени в настоящите Общи условия, договора и допълнителните споразумения към него;

68.11. да заплащат месечните абонаментни такси по т. 40.2 от тези Общи условия, както и всички дължими неустойки при прекратяване на договора, както и във всички случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;

68.12. да заплатят всички месечни абонаментни такси за получаваните услуги до датата на предсрочното прекратяване на срочния индивидуален абонаментен договор по единични стандартни цени като при безсрочен договор за получаваните услуги, без отстъпката от стандартните цени на услугите, предвидена за ползване при изпълнение на условията на срочния абонаментен договор, като платените до датата на предсрочното прекратяване на срочния договор суми от АБОНАТА ще се приспаднат от дължимите суми. Съгласно т. 27 от тези Общи условия при предсрочно прекратяване на договора, при неспазване на сроковете съгласно т. 26.4, 26.5, 26.6 и 26.7 да заплатят всички дължими суми съгласно описания ред и условия по горе в тази точка и да заплатят оставащите месечни вноски при предсрочно прекратяване на договор с разсрочено плащане на крайно устройство до заплащане цената на крайното устройство;

68.12.1. да заплатят две месечни абонаментни такси за неспазен срок на предизвестие съгласно настоящите Общи условия;

68.12.2. да заплатят всички месечни абонаментни такси за получените услуги независимо дали са ги ползвали, когато не са пуснали предизвестие съгласно условията и по реда по тези ОУ до ОПЕРАТОРА за прекратяване на действащия абонаментен договор, както и да заплатят предвидените санкции, неустойки и лихви при плащане след предвидения срок за плащане съгласно настоящите ОУ , ценовата листа и индивидуалния договор.

68.13. да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на услугите;

68.14. да уведомят ОПЕРАТОРА чрез регионалния му офис при желание за инсталирането на допълнителни абонатни точки или извършването на промени на прилежащите части от кабелно електронно съобщителната мрежа. АБОНАТЪТ се задължава да не свързва лично или чрез трети лица повече телевизионни приемници и компютри от упоменатите в договора;

68.15. да съхраняват и опазват техническите средства, когато са собственост на ОПЕРАТОРА, както и да върнат същите след прекратяване действието на договора във вида, в който са ги е приели и по реда, уговорен в настоящите Общи условия и договора;

68.16. да съхраняват и опазват техническите средства/крайние устройства, когато са собственост на ОПЕРАТОРА, както и да върнат същите след прекратяването действието на договора във вида, в който са ги приели и по реда, уговорен в настоящите Общи условия и договора;

68.17. да съхраняват предоставеното от ОПЕРАТОРА крайно устройство с грижата на добър стопанин във всички случаи, когато не придобиват собственост върху него, а в случая на разсрочено плащане на устройството от страна на АБОНАТИТЕ, до момента на изплащане на последната вноска;

68.18. да уведомяват писмено ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните си даннии/или адреса за кореспонденция в срок до 7 (седем) дни от промяната;

68.19. да върнат на ОПЕРАТОРА предоставеното оборудване/крайно устройство във вида и състоянието, в което са го приели, като се отчита обикновеното му похабяване във всички случаи, освен когато АБОНАТЪТ е придобил собствеността върху крайното устройство. В случаите на невъзможност от страна на АБОНАТА да възстанови пълния комплект на оборудването/крайното устройство, същият дължи заплащане на невъзстановените компоненти на оборудването/крайното устройство по цени съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА;

68.20. да спазват разпоредбите на Закона за електронните съобщения.

РАЗДЕЛ X

Отговорност на АБОНАТИТЕ

69. АБОНАТИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия, договора и допълнителните споразумения към него;

70. АБОНАТИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение за всички просрочени задължения в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми съгласно Закона за задълженията и договорите. Денят на забавата е последният ден на срока за плащане или определения ден, в който следва да се плати съгласно настоящите Общи условия, договора и допълнителните споразумения към него.

РАЗДЕЛ XI

Обезщетяване на АБОНАТИТЕ при неспазване от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения

71. АБОНАТИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения.

72. АБОНАТИТЕ реализират правото си по т. 71 като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации.

73. Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира при условията и по реда на Раздел VІI от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ ХІ.А.

Неправомерно ползване на услугите

73а. В случай че от ОПЕРАТОРА бъде констатирано неправомерно ползване на услугите от АБОНАТ като същият неправомерно осигурява сигнал на трети лица, АБОНАТЪТ заплаща на ОПЕРАТОРА неустойка в размер на месечните абонаментни такси, които третото лице би дължало на ОПЕРАТОРА за времето на неправомерния достъп до МРЕЖАТА и за неправомерно предоставените услуги по единични цени за всяка услуга съгласно актуалната ценова листа на ОПЕРАТОРА. В случай че не може да бъде установен точният период на неправомерно осигуряване на сигнал на трети лица, то АБОНАТЪТ заплаща неустойка в размер месчни абонаментни такси за период от 6 месеца съгласно актуалната ценова листа на ОПЕРАТОРА по единични цени за неправомерно предоставените услуги. В случай на констатиране на такова неправомерно осигуряване на сигнал на трети лица от страна на АБОНАТ, ОПЕРАТОРЪТ може да прекъсне предоставянето на услугите до заплащане от АБОНАТА на всички дължими абонаментни такси и санкцията по предходното изречение. АБОНАТЪТ има право да поиска въстановяване на достъпа съгласно т. 67.10;

73б. В случай че ОПЕРАТОРЪТ констатира, че трето лице неправомерно ползва услугите му, като само или последством чужда помощ се е присъединило към МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА, то това трето лице заплаща на ОПЕРАТОРА неустойка в размер на месечните абонаментни такси, които същото би дължало на ОПЕРАТОРА при сключен договор за ползваните неправомерно услуги по единични цени съгласно актуалната ценова листа на ОПЕРАТОРА за срока на неправомерния достъп до МРЕЖАТА. В случай че не може да бъде установен точният период на неправомерно ползване на услугите от третото лице, то същото заплащата на ОПЕРАТОРА неустойка в размер на месечните абонаментни такси за неправомерно ползваните услуги по единични цени съгласно актуалната ценова листа на ОПЕРАТОРА за период от 6 (шест) месеца.

73в. ОПЕРАТОРЪТ им аправо да откаже предоставяне на услуги на лице, което е извършило неправомерно ползване на услугите съгласно т. 73б, освен ако това лице незабавно след покана от ОПЕРАТОРА не е заплатило дължимото на ОПЕРАТОРА обезщетение съгласно т. 73б.

РАЗДЕЛ XII.

Предплатен пакет услуги и промоции

74. ОПЕРАТОРЪТ може да предостави на АБОНАТИТЕ възможност за ползване на услугите и чрез закупуване на предплатен пакет от услуги;

75. Параметрите на услугата, предмет на т. 74 се определят на база технологичните и техническите възможности на Мрежата на ОПЕРАТОРА за този тип достъп до нея и се посочват в документите, които АБОНАТЪТ получава при закупуването на пакета, който регламентира реда и начина на ползване на предплатения пакет.

76. АБОНАТЪТ заплаща цена за предплатения пакет при закупуването му съгласно актуалната ценова листа на ОПЕРТОРА.

76.1. Всички абонаментни такси се заплащат авансово съгласно абонаментния договор . При неспазване на изискването за авансово плащане всички получавани услуги се заплащат от АБОНАТИТЕ по стандартни единични цени за получаваните услуги без възможност да се ползва търговска отстъпка или специалните преференциални условия.

77. ОПЕРАТОРЪТ може да предостави на АБОНАТИТЕ възможност за ползване на услугите при промоционални условия и/или с промоционални отстъпки (търговски отстъпки) от стандартните единични цени на услигите.

77.1. Всички промоции и/или промоционални цени се ползват от АБОНАТИТЕ само и изрично при спазване на условията по абонаментния договор и условията на промоцията/промоционалните цени, които са неразделна част от абонаментния договор и действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА. При неспазване на тези условия АБОНАТЪТ дължи и заплаща получаваните услуги по абонаментния договор по стандартни единични цени за всяка услуга съгласно действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА. Платените промоционални такси се приспадат от дължимите суми.

РАЗДЕЛ XII

Решаване на спорове

78. Споровете между ОПЕРАТОРА и АБОНАТА се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

79. Всеки АБОНАТ има право да отправя молби, жалби и предложения до ОПЕРАТОРА във връзка с предоставяната от пoследния услуга.

80. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговаря писмено на всички молби, жалби и предложения в едномесечен срок от постъпването им.

81. ОПЕРАТОРЪТ поддържа регистри на всички молби, жалби и предложения от крайни АБОНАТИ, както и за отговорите по тях. Информацията за всеки конкретен казус се съхранява в регистрите 12 (дванадесет) месеца.

82. Оспорването на дължима от АБОНАТА, сума като възнаграждение за ползвани услуги не освобождава същия от задължението му да я заплати. При влизане в сила на решение на компетентен орган, с което оспорването се уважава, недължимо заплатената част от сумата се възстановява или приспада от последващи задължения на АБОНАТА.

РАЗДЕЛ XIII

Приложим закон

83. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

83.1. При противоречие между настоящите Общи условия и приложимото законодателство в Република България, се прилагат законовите разпоредби.

83.1.1 В случаите когато настъпят законови промени касаещи уреждането на условията и реда за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, които са задължителни за страните по тези общи условия и не са отразени в тези общи условия,независимо от това обстоятелство, се прилагат влезлите в сила законови промени.

РАЗДЕЛ XIV

Определения

84. По смисъла на тези Общи условия:

84.1. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ:

а) извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения, гръмотевичнибури и т.н.;

б) причини, независещи от ОПЕРАТОРА – откраднати кабели и елементи, прекъсване на електрозахранването в района, аварии и извършване на профилактики от Електроразпределение, Водоснабдяване, Топлофикация, строителни дейности, пиратски включвания и т.н.;

84.2. КРАЙНО УСТРОЙСТВО: устройство, предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената електронно съобщителна мрежа за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация.

84.2.1. ОБОРУДВАНЕ или ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА: всякакви електронни съобщителни устройства съгласно т. 13 от § 1 от ДР към ЗЕС, включително крайни устройства по смисъла на тези Общи условия.

84.3. ПРИЛЕЖАЩА ЧАСТ на МРЕЖАТА: коаксиален кабел от телевизора до разпределителната кутия и идеална част от нея в зависимост от броя на свързаните абонати.

84.4. ОБЩА ЧАСТ на МРЕЖАТА: всички останали пасивни елементи в пределите на входа на сградата на АБОНАТА -магистрални и субмагистрални кабели и други устройства.

84.5. ДОМОВИ УСТРОЙСТВА: всички останали активни елементи в пределите на сградата на АБОНАТА.

84.6. ПОВРЕДА: техническа неизправност с локален характер, която се изразява във влошаване качеството или пълна липса на предлаганата услуга и засяга не повече от един АБОНАТ или един етаж от жилищна сграда.

84.7. АВАРИЯ: значителна повреда, в резултат на която се нарушава нормалното функциониране на МРЕЖАТА и която засяга повече от един етаж от жилищна сграда.

84.8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ: действие, в резултат на което трайно се възстановява нормалното функциониране на МРЕЖАТА. Действието може да бъде свързано с: подмяна, възстановяване целостта на крайно устройство, кабел, елемент, токов елемент, усилвател, захранване, НОД и др.

84.9. ПРОФИЛАКТИКА: планова работа на техническите екипи, която се извършва с цел осигуряванена високо качество и/или подобряване на качеството на предлаганите услуги и за чието провеждане се подава предварително информация на потребителите на интернет страницата на ОПЕРАТОРА или по друг подходящ начин.

84.10. КАБЕЛНО-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА или МРЕЖАТА: набор от антени, електронно оборудване за приемане, трансформиране, усилване, предаване и пренос, кабелни трасета, носещи, свързващи, разделящи и други елементи, представляващи съвкупност от взаимосвързани възли, линии и съображения и явяващи се среда за предоставяне на радио-и телевизионни програми, пренос на данни, достъп до интернет и други електронни съобщителни услуги, която мрежа е собственост на ОПЕРАТОРА.

84.11. АБОНАТНА МРЕЖА: частта от кабелната (електронно съобщителната)-разпределителна мрежа, която е разположена вимота на АБОНАТА.

84.12. ФИЗИЧЕСКО ИЗКЛЮЧВАНЕ: изключване от кабелно-разпределителната мрежа;

84.13. НЕПРАВОМЕРНО ПОЛЗВАНЕ на услугите: всяко действие на АБОНАТ или трето лице, което противоречи на Общите условия и/или на подписания индивидуален договор.

84.14. ДОСТЪП ДО ИМОТ: осигуряване на достъп от страна на АБОНАТА до абонатната мрежа с цел отстраняване на техническа неизправност, настройка на крайно устройство, включване, изключване на услуги, изграждане на абонатни отклонения и др.

84.15. ПРЕМЕСТВАНЕ: прехвърляне на точките за достъп до услугите на ОПЕРАТОРА от един адрес на друг в рамките на кабелно-разпределителната мрежа на ОПЕРАТОРА, като под „преместване“ се разбира промяната на адреса до ниво апартамент.

84.16. БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР: договор без упоменат срок.

84.17. МЕСЕЧНА АБОНАМЕНТНА ТАКСА: цена, която потребителят заплаща за ползване на определен вид услуга по кабелната (електронната съобщителна)-разпределителна мрежа за период от 1 (един) месец.

84.18. ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА: цената, която потребителят заплаща еднократно за изграждане на абонатно отклонение, свързване и настройка на крайно устройство и други действия, чрез които се осигурява достъп до услугите на ОПЕРАТОРА.

84.19. АБОНАТЕН КОНТАКТ: частта от абонатната мрежа (т.нар. точка/изход за достъп), към която се свързва телевизионният приемник или допълнителното крайно устройство с цел приемане на услугите на ОПЕРАТОРА.

84.20. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: всякакви суми (месечни абонаментни такси, инсталационни такси, наем за крайно устрйство или друго оборудване, цени за крайно устройство или друго оборудване и др.), дължими на ОПЕРАТОРА за предоставяните от него услуги съгласно ценовата му листа или обявени на уеб страницата на ОПЕРАТОРА www.tvnet.bg.

84.21. МНОГОДЕТНО СЕМЕЙСТВО: семейство с три и повече деца.

84.22. ЧЛЕН НА ДОМАКИНСТВОТО НА АБОНАТА: Възходящ или низходящ по права линия от първа степен.

84.23. ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ: месечни абонаментни такси за всяка една услуга поотделно, като се изключва прилагането на пакетнти цени и промоционални цени.

84а. Всички определения с деденото им в настоящите Общи условия значение се използват и в индивидуалния договор, доколкото в него не е предвидено нещо различно.

РАЗДЕЛ XV

85. В договора страните се идентифицират както следва:

85.1. ОПЕРАТОР – с наименование “ТВ-НЕТ” ООД, седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Околовръстен път“ № 80, адрес за кореспонденция (адресът на офиса/касата на ОПЕРАТОРА, находяща в района по местодоставяне на услугата), лицето представляващо ОПЕРАТОРА – Цветан Тодоров, в качестото му на управител, ЕИК 121802741;

85.2. АБОНАТ:

а) физическо лице – с име и номер на документ за самоличност, дата на издаване на документа за самоличност, ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.);

б) едноличен търговец – с наименование (фирма), седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, ЕИК и лицето, което го представлява (ако лицето не е законният представител, нотариално заверено пълномощно и др.).

в) юридическо лице – с наименование (фирма), седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, ЕИК и лицето, което го представлява (ако лицето не е законния представител, нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.).

86. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.

87. Ако не е предвидено друго в настоящите Общи условия, срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

88. В случай, че АБОНАТЪТ не е уведомил писмено ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес за кореспонденция.