Право на отказ

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 (Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм., бр. 20 от 2022 г., в сила от 28.05.2022 г.)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

До ТВ-НЕТ ООД

гр. София ул. „Околовръстен път” 80

ЕИК 121802741, ИН по ЗДДС BG121802741

email: info@tvnet.bg , тел: 0800 16 166

Работно време за ползване на телефон за връзка от понеделник до петък: 9:00-17:00 часа.

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/ за предоставяне на следната услуга*

…………………………………………………………………
– Поръчано на*/получено на* ……………………………………………………………….
– Име на потребителя/ите ……………………………………………………………………
– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………..
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) ……………………………… 
– Дата ………………………………
­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________
* Ненужното се зачертава.

Упражняване правото на отказ се отнася само за клиенти физически лица, съгласно ЗЗП.

„Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.