ТВ НЕТ – Винаги с най-добрите предложения!

1. ОПЕРАТОР: ТВНЕТ
2. ПРОМО: ТВНЕТ АВГУСТ 2022
3. УСЛУГИ: ЕСУ-ТВНЕТ40/60/80 – ЦЕНОВИ ПАКЕТ(ЦП)
4. ТЕРИТОРИЯ: ЕСМ ТВНЕТ/GLOBAL NETWORK
5. СРОК: АВГУСТ 2022
6. ВАЛИДНА ЗА: НОВИ КЛИЕНТИ /АБОНАТИ
7. ИЗИСКВАНЕ: 18 МЕСЕЧЕН СРОЧЕН ДОГОВОР
8. СХЕМА: 

 • 6 мес Х 16 лв + 12 мес  Х  24  лв – ТВНЕТ40   такса (И/А)  – 10 лв
 • 6 мес Х 18 лв + 12 мес  Х  26  лв – ТВНЕТ60   такса (И/А) –  10 лв
 • 6 мес Х 20 лв + 12 мес  Х  28  лв – ТВНЕТ80  такса (И/А) –  10 лв 
      

* при предплащане на първите 6 м/оп – 100% т.о. от таксата(И/А)-10 лв  

Търговски отстъпки включени и калкулирани в цената на абонаментната такса:                                   

 • твнет40 – 6 мес/оп  х 2 лв(аванс) + 2 лв(ср/д) + 8 лв(цп) + 8лв(промо) / 12 мец/оп х 2лв(аванс) + 2 лв(ср/д) + 8 лв(цп)
 • твнет60 – 6 мес/оп  х 2 лв(аванс) + 2 лв(ср/д) + 8 лв(цп) + 8лв(промо) / 12 мец/оп х 2лв(аванс) + 2 лв(ср/д) + 8 лв(цп) 
 • твнет80 – 6 мес/оп  х 2 лв(аванс) + 2 лв(ср/д) + 8 лв(цп) + 8лв(промо) / 12 мец/оп х 2лв(аванс) + 2 лв(ср/д) + 8 лв(цп)  

Приложими цени/стандартни цени-ЕСУ-ТВНЕТ40/60/80:

ЕСУ-ТВНЕТ40 –  стандартна цена 36 лв/м/оп            ЕСУ-ТВ-единична стандартна цена 20лв/м/оп        ЕСУ-НЕТ40 – единична стандартна цена 16лв/м/оп

ЕСУ-ТВНЕТ60 –  стандартна цена 38 лв/м/оп            ЕСУ-ТВ-единична стандартна цена 20лв/м/оп        ЕСУ-НЕТ60 – единична стандартна цена 18лв/м/оп

ЕСУ-ТВНЕТ80 –  стандартна цена 40 лв/м/оп            ЕСУ-ТВ-единична стандартна цена 20лв/м/оп        ЕСУ-НЕТ80 – единична стандартна цена 20лв/м/оп

     

9. УСЛОВИЯ:

 • КЛИЕНТА ДА ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО УСЛУГИ
 • ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ КЛИЕНТА УСЛУГИ
 • ТАКСУВАНЕТО НА ЕСУ ЗАПОЧВА ОТ ДАТАТА НА АКТИВИРАНЕ
 • ВСИЧКИ МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ ЗА ПОЛУЧАВАНИТЕ ЕСУ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ СЕ ЗАПЛАЩАТ АВАНСОВО ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕ НА ДАТАТА НА МЕСЕЦА/ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ЗА КОЙТО Е НАЧИСЛЕНА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА И ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВА/ПОЛЗВА ЕСУ.
 • ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ОТСТЪПКИ, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ СА ПРИЛОЖИМИ САМО ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПРОМОЦИЯТА, АБОНАТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ОПЕРАТОРА,ЗА СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА/АБОНАТНИЯ ДОГОВОР И ПРИ СПАЗВАНЕ СРОКА НА АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР.
 • СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА ТОЙ АВТОМАТИЧНО СЕ ПРЕОБРАЗУВА В БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ И СЪГЛАСНО ЗЕС И ЗЗП. СЛЕД ПРЕОБРАЗУВАНЕТО, ДОГОВОРА СЕ ПРЕКРАТЯВА С 30 ДНЕВНО ПИСМЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ, ПО РЕДА НА ОУ НА ТВНЕТ.
 • ВСИЧКИ ПОЛЗВАНИ УСЛУГИ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СРОЧЕН В БЕЗСРОЧЕН, СЕ ТАКСУВАТ/НАЧИСЛЯВАТ И СЕ ДЪЛЖАТ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ ПО ЕДИНИЧНА СТАНДАРТНА ЦЕНА/СТАНДАРТНА ЦЕНА.
 • В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ДОГОВОРА В БЕЗСРОЧЕН, АБОНАТА МОЖЕ ДА ПОИСКА СКЛЮЧВАНЕ НА НОВ СРОЧЕН ДОГОВОР/НОВА ПРОМОЦИЯ,СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ,КАТО ПОЛЗВАНИТЕ ЕСУ ЗА ТОЗИ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ЩЕ СЕ ПРЕИЗЧИСЛЯТ И ЩЕ СЕ ДЪЛЖАТ СЪГЛАСНО ЦЕНИТЕ И УСЛОВИЯТА НА НОВОСКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР/ПРОМОЦИЯ.
 • В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА И ПРЕОБРАЗУВАНЕТО МУ В БЕЗСРОЧЕН  ДОГОВОР, КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ПОИСКА ПРЕКРАТЯВАНЕТО МУ БЕЗ ЕДНОМЕСЕЧНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ/ИЗИСКВА СЕ ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ  ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС-INFO@TVNET.BG  ИЛИ В КАСА/ОФИС НА ТВНЕТ.

НЕУСТОЙКИ

А / ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, КЛИЕНТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА КАКТО СЛЕДВА:

ЗА ВСИЧКИ МЕСЕЦИ/ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ ОТ ДАТАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ДО ДАТАТА НА ПРЕДСРОЧНОТО МУ ПРЕКРАТЯВАНЕ, СУМАТА ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СБОРА ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ/ПОЛЗВАНИТЕ ТЪРГОВСКИ ОТСТЪПКИ.

Б / ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЕСУ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ КЛИЕНТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА В РАЗМЕР НА СУМАТА/СТОЙНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА/ПОЛЗВАНАТА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ  НА АБОНАМЕНТНИТЕ ТАКСИ ЗА ПОЛУЧАВАНИТЕ ЕСУ .

В / ПРИ НАРУШАВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ, АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ТВНЕТ

АБОНАТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА СЪГЛАСНО  УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ, АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ОПЕРАТОРА.

 ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТА НА КОМПАНИЯТА www.tvnet.bg И СА НА   РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В    ОБЕКТИТЕ  НА ТВНЕТ. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КЛИЕНТА ПРИЕМА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СРОЧНИЯ ДОГОВОР НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ С ПРЕДИМСТВО СПРЯМО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТВНЕТ. ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, НЕУРЕДЕНИ В ДОГОВОРА И В НАСТОЯЩИТЕ  УСЛОВИЯ,СЕ ПРИЛАГАТ ОУ НА ТВНЕТ.

Заявка за ползване на промоцията се подава в най-близкия офис на ТВНЕТ , на безплатен клиентски телефон 080016166,на имейл  на твнет info@tvnet.bg