ТВ НЕТ – Винаги с най-добрите предложения!

 1. ОПЕРАТОР : ТВНЕТ
 2. ПРОМО : ТВНЕТ МАРТ/АПРИЛ 2019
 3. УСЛУГИ : ЕСУ-ТВНЕТ40/60/80 – ЦЕНОВИ ПАКЕТ(ЦП)
 4. ТЕРИТОРИЯ : ЕСМ ТВНЕТ/GLOBAL NETWORK
 5. СРОК   : МАРТ-АПРИЛ  2019
 6. ВАЛИДНА ЗА : НОВИ КЛИЕНТИ/АБОНАТИ
 7. ИЗИСКВАНЕ : 18 МЕСЕЧЕН СРОЧЕН ДОГОВОР       
 8. СХЕМА :
 • 6 мес  Х 16 лв + 12 мес  Х  24  лв – ТВНЕТ40                    такса (И/А) – 10 лв
 • 6 мес  Х 18 лв + 12 мес  Х  26  лв – ТВНЕТ60                    такса (И/А) – 10 лв
 • 6 мес  Х 20 лв + 12 мес  Х 28  лв – ТВНЕТ80                    такса (И/А) –  10 лв

при предплащане на първите 6 м/оп – 100% т.о. от таксата(И/А)-10 лв   

търговски отстъпки включени и калкулирани в цената на абонаментната такса:                                   

твнет40 – 6 мес/оп  х 2 лв(аванс) + 2 лв(ср/д) + 8 лв(цп) + 8лв(промо) / 12 мец/оп х 2лв(аванс) + 2 лв(ср/д) + 8 лв(цп)

твнет60 – 6 мес/оп  х 2 лв(аванс) + 2 лв(ср/д) + 8 лв(цп) + 8лв(промо) / 12 мец/оп х 2лв(аванс) + 2 лв(ср/д) + 8 лв(цп)  

твнет80 – 6 мес/оп  х 2 лв(аванс) + 2 лв(ср/д) + 8 лв(цп) + 8лв(промо) / 12 мец/оп х 2лв(аванс) + 2 лв(ср/д) + 8 лв(цп)   

приложими цени/стандартни цени-ЕСУ-ТВНЕТ40/60/80:

ЕСУ-ТВНЕТ40 –  стандартна цена 36 лв/м/оп            ЕСУ-ТВ-единична стандартна цена 20лв/м/оп        ЕСУ-НЕТ40 – единична стандартна цена 16лв/м/оп

ЕСУ-ТВНЕТ60 –  стандартна цена 38 лв/м/оп            ЕСУ-ТВ-единична стандартна цена 20лв/м/оп        ЕСУ-НЕТ60 – единична стандартна цена 18лв/м/оп

ЕСУ-ТВНЕТ80 –  стандартна цена 40 лв/м/оп            ЕСУ-ТВ-единична стандартна цена 20лв/м/оп        ЕСУ-НЕТ80 – единична стандартна цена 20лв/м/оп

9. УСЛОВИЯ:

  • КЛИЕНТА ДА ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО УСЛУГИ
  • ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ КЛИЕНТА УСЛУГИ
  • ТАКСУВАНЕТО НА ЕСУ ЗАПОЧВА ОТ ДАТАТА НА АКТИВИРАНЕ
  • ВСИЧКИ МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ ЗА ПОЛУЧАВАНИТЕ ЕСУ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ СЕ ЗАПЛАЩАТ АВАНСОВО ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕ НА ДАТАТА НА МЕСЕЦА/ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ЗА КОЙТО Е НАЧИСЛЕНА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА И ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВА/ПОЛЗВА ЕСУ.
  • ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ОТСТЪПКИ КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ СА ПРИЛОЖИМИ САМО ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПРОМОЦИЯТА,АБОНАТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ОПЕРАТОРА,ЗА СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА/АБОНАТНИЯ ДОГОВОР И ПРИ СПАЗВАНЕ СРОКА НА АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР.
  • СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА ТОЙ АВТОМАТИЧНО СЕ ПРЕОБРАЗУВА В БЕЗСРОЧЕН  ДОГОВОР СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ И СЪГЛАСНО ЗЕС И ЗЗП. СЛЕД ПРЕОБРАЗУВАНЕТО,ДОГОВОРА СЕ ПРЕКРАТЯВА С 30 ДНЕВНО ПИСМЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ,ПО РЕДА НА ОУ НА ТВНЕТ.
  • ВСИЧКИ ПОЛЗВАНИ УСЛУГИ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СРОЧЕН В БЕЗСРОЧЕН,СЕ ТАКСУВАТ/НАЧИСЛЯВАТ И СЕ ДЪЛЖАТ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ ПО ЕДИНИЧНА СТАНДАРТНА ЦЕНА/СТАНДАРТНА ЦЕНА.
  • В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ДОГОВОРА В БЕЗСРОЧЕН,АБОНАТА МОЖЕ ДА ПОИСКА СКЛЮЧВАНЕ НА НОВ СРОЧЕН ДОГОВОР/НОВА ПРОМОЦИЯ,СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ,КАТО ПОЛЗВАНИТЕ ЕСУ ЗА ТОЗИ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ЩЕ СЕ ПРЕИЗЧИСЛЯТ И ЩЕ СЕ ДЪЛЖАТ СЪГЛАСНО ЦЕНИТЕ И УСЛОВИЯТА НА НОВОСКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОР/ПРОМОЦИЯ.
  • В  РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА И ПРЕОБРАЗУВАНЕТО МУ В БЕЗСРОЧЕН  ДОГОВОР, КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ПОИСКА ПРЕКРАТЯВАНЕТО МУ БЕЗ ЕДНОМЕСЕЧНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ/ИЗИСКВА СЕ ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ  ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС-INFO@TVNET.BG  ИЛИ В КАСА/ОФИС НА ТВНЕТ.

10. НЕУСТОЙКИ

А / ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, КЛИЕНТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА КАКТО СЛЕДВА:

ЗА ВСИЧКИ МЕСЕЦИ/ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ ОТ ДАТАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ДО ДАТАТА НА ПРЕДСРОЧНОТО МУ ПРЕКРАТЯВАНЕ,СУМАТА ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СБОРА ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ/ПОЛЗВАНИТЕ ТЪРГОВСКИ ОТСТЪПКИ.

Б / ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЕСУ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ КЛИЕНТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА В РАЗМЕР НА СУМАТА/СТОЙНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА/ПОЛЗВАНАТА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ  НА АБОНАМЕНТНИТЕ ТАКСИ ЗА ПОЛУЧАВАНИТЕ ЕСУ .

В / ПРИ НАРУШАВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ,АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ТВНЕТ

АБОНАТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА СЪГЛАСНО  УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПРОМОЦИЯ,АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР И ОУ НА ОПЕРАТОРА.

ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТА НА КОМПАНИЯТА www.tvnet.bg И СА НА   РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ОБЕКТИТЕ НА ТВНЕТ. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КЛИЕНТА ПРИЕМА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СРОЧНИЯ ДОГОВОР НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ С ПРЕДИМСТВО СПРЯМО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТВНЕТ. ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, НЕУРЕДЕНИ В ДОГОВОРА И В НАСТОЯЩИТЕ  УСЛОВИЯ,СЕ ПРИЛАГАТ ОУ НА ТВНЕТ.

Заявка за ползване на промоцията се подава в най-близкия офис на ТВНЕТ , на безплатен клиентски телефон 080016166,на имейл  на твнет info@tvnet.bg

ПАКЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ+ИНТЕРНЕТ  НОВИ КЛИЕНТИ

 • ОПЕРАТОР: ТВНЕТ
 • ПРОМО: 1 НОЕМВРИ – 30 НОЕМВРИ 2018
 • УСЛУГИ: ПАКЕТ ТВНЕТ
 • ТЕРИТОРИЯ: ЕСМ ТВНЕТ
 • СРОК: 1 НОЕМВРИ – 30 НОЕМВРИ 2018
 • ВАЛИДНА ЗА: НОВИ КЛИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ ТВНЕТ 40/60/80/100
 • ЦЕЛ: ЗАПОЗНАВАНЕ С КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ
 • ИЗИСКВАНЕ: 18 МЕСЕЧЕН СРОЧЕН ДОГОВОР (ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ СЕ ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ПРОМОЦИЯТА И ОУ НА ТВНЕТ)
 • СХЕМА:

ТВНЕТ 40 – 6 мес Х 9,95 лв + 12 мес Х 24 лв

ТВНЕТ 60 – 6 мес Х 9,95 лв + 12 мес Х 26 лв

ТВНЕТ 80 – 6 мес Х 9,95 лв + 12 мес Х 28 лв

ТВНЕТ 100 – 6 мес Х 9,95 лв + 12 мес Х 34 лв

 • ТАКСИ:10 ЛВ ТАКСА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И АКТИВАЦИЯ. (ПРИ ПРЕДПЛАЩАНЕ НА ПЪРВИТЕ 6 МЕС Х 9,95 ЛВ = 59,70 ЛВ ТАКСАТА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И АКТИВАЦИЯ ОТПАДА (БЕЗПЛАТНО)
 • ТВНЕТ ГАРАНЦИЯ: ТВНЕТ ГАРАНТИРА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ. ВСЕКИ КЛИЕНТ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 30 ДНИ ОТ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА, КОГАТО НЕ Е ДОВОЛЕН И НЕ ЖЕЛАЕ ДА ПОЛЗВА УСЛУГИТЕ НА ТВНЕТ, МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ ДОГОВОРА СИ БЕЗ НЕУСТОЙКИ И БЕЗ ЕДНОМЕСЕЧНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ. ТВНЕТ ВЪЗСТАНОВЯВА ВСИЧКИ ПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРА НА КЛИЕНТА.

 

УСЛОВИЯ:

 • КЛИЕНТЪТ ДА ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО УСЛУГИ. ИНФО – ТЕЛ 080016166
 • ИЗПРАВНА ЕСМ И ЕЛ. МРЕЖА В ОБЕКТА ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕСМ НА ТВНЕТ.
 • ПРОМОЦИЯТА НЕ ВКЛЮЧВА ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ СТРАНА НА ТВНЕТ НА ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ (ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ) ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ КЛИЕНТА УСЛУГИ. ИНФО – 080016166
 • ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ КЛИЕНТА УСЛУГИ.
 • ИНСТАЛАЦИЯ И АКТИВАЦИЯ – ТАКСАТА ВКЛЮЧВА:

– ИНСТАЛАЦИЯ : ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕСМ ДО ПОМЕЩЕНИЕТО НА КЛИЕНТА И СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВЪТРЕШНАТА МРЕЖА ( ЕСМ ) НА ПОМЕЩЕНИЕТО.ВСЯКО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ СЕ ЗАПЛАЩА ПО ЦЕНОВАТА ЛИСТА НА ТВНЕТ.
– АКТИВАЦИЯ : НАСТРОЙВАНЕ НА 3 БР. ТВ ПРИЕМНИКА (ТЕХНИЧЕСКО КРАЙНО УСТРОЙСТВО ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ), 1 БР. РУТЕР, 2 БР. ИНТЕРНЕТ УСТРОЙСТВА. ЗА ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА НАД ТЕЗИ БРОЙКИ СЕ ЗАПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПО ЦЕНОВАТА ЛИСТА НА ТВНЕТ.

 • ТАКСУВАНЕТО НА УСЛУГАТА/ТЕ ПО ДОГОВОРА ЗАПОЧВА ОТ ДАТАТА НА АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГАТА/ТЕ ИЗБРАНИ ОТ КЛИЕНТА.
 • ВСИЧКИ МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ СЕ ЗАПЛАЩАТ АВАНСОВО ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕ НА ДАТАТА НА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА/ТЕ, ПО ИЗБРАНИЯ ОТ КЛИЕНТА ОТЧЕТЕН ПЕРИОД, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ. ПРИ ЗАКЪСНЕНИЕ СЕ ДЪЛЖАТ НЕУСТОЙКИ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ И АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР.
 • СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА, ТОЙ АВТОМАТИЧНО СЕ ПРЕОБРАЗУВА В БЕЗСРОЧЕН СТАНДАРТЕН ДОГОВОР, СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ И БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЕ ПРЕКРАТЯВА С ЕДНОМЕСЕЧНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ. ВСИЧКИ ПОЛЗВАНИ УСЛУГИ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СРОЧЕН В БЕЗСРОЧЕН СТАНДАРТЕН ДОГОВОР СЕ ТАКСУВАТ (ЗАПЛАЩАТ) СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ ЗА БЕЗСРОЧЕН СТАНДАРТЕН ДОГОВОР.
 • КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ДА ПРОМЕНЯ ДОГОВОРА И/ИЛИ ПОЛЗВАНИТЕ УСЛУГИ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ОУ НА ТВНЕТ.
 • КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ НОВА ПРОМОЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ ТАКИВА И СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ПРОМОЦИЯТА.
 • В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА, КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ДА ПОИСКА, СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ, ПРИ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА, НЕГОВОТО АВТОМАТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ.

 

НЕУСТОЙКИ:

 • ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СРОЧЕН ДОГОВОР, КЛИЕНТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКИ, КАКТО СЛЕДВА: ЗА ВСИЧКИ МЕСЕЦИ, В КОИТО Е ПОЛЗВАЛ УСЛУГАТА/ТЕ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ ДО ДАТАТА НА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИЯ СРОЧЕН ДОГОВОР, КЛИЕНТА ЗАПЛАЩА УСЛУГИТЕ ПО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ ЗА БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, КАКТО И НЕУСТОЙКА ЗА ЗАКЪСНЯЛО ПЛАЩАНЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ. ПЛАТЕНИТЕ ПРОМОЦИОНАЛНИ ТАКСИ СЕ ПРИСПАДАТ ОТ ДЪЛЖИМИТЕ НЕУСТОЙКИ.
 • НЕУСТОЙКИ ЗА ЗАКЪСНЯЛО ПЛАЩАНЕ: ЗА ПЪРВИЯ МЕСЕЦ НА ЗАКЪСНЕНИЕ СЕ ЗАПЛАЩА НЕУСТОЙКА В РАЗМЕР НА ПРЕДВИДЕНИТЕ В ОУ ЛИХВИ. ЗА МЕСЕЦИТЕ СЛЕД ПЪРВИЯ МЕСЕЦ СЕ ЗАПЛАЩА НЕУСТОЙКА В РАЗМЕР НА РАЗЛИКАТА ОТ ДЪЛЖИМАТА ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА И ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА ЗА БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ.

 

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА:

 • ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБ САЙТА НА КОМПАНИЯТА www.tvnet.bg И СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ОБЕКТИТЕ НА ТВНЕТ. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КЛИЕНТЪТ ПРИЕМА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СРОЧНИЯ ДОГОВОР. НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ С ПРЕДИМСТВО СПРЯМО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТВНЕТ.
 • ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, НЕУРЕДЕНИ В ДОГОВОРА И В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, СЕ ПРИЛАГАТ ОУ НА ТВНЕТ И ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Поради технически причини някои функционалности на сайта са временно ограничени. За повече информация тел. 0800 16166.