ТВ НЕТ – Винаги с най-добрите предложения!

 • ОПЕРАТОР: ТВНЕТ
 • ПРОМО: 1 НОЕМВРИ – 30 НОЕМВРИ 2018
 • УСЛУГИ: ТЕЛЕВИЗИЯ
 • ТЕРИТОРИЯ: ЕСМ ТВНЕТ
 • СРОК: 1 НОЕМВРИ – 30 НОЕМВРИ 2018
 • ВАЛИДНА ЗА: НАСТОЯЩИ КЛИЕНТИ НА УСЛУГAТA ТЕЛЕВИЗИЯ
 • ИЗИСКВАНЕ: 12 МЕСЕЧЕН СРОЧЕН ДОГОВОР (ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ СЕ ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ПРОМОЦИЯТА И ОУ НА ТВНЕТ)
 • СХЕМА: 8 мес Х 12 лв + 4 мес Х 16 лв.
 • СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ: ВСИЧКИ ТАКСИ ПО ДОГОВОРА СЕ ПРЕДПЛАЩАТ АВАНСОВО МЕСЕЦ ЗА МЕСЕЦ.

УСЛОВИЯ:

 • КЛИЕНТЪТ ДА ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО УСЛУГИ. ИНФО – ТЕЛ 080016166
 • ИЗПРАВНА ЕСМ И ЕЛ. МРЕЖА В ОБЕКТА ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕСМ НА ТВНЕТ.
 • ПРОМОЦИЯТА НЕ ВКЛЮЧВА ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ СТРАНА НА ТВНЕТ НА ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ (ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ) ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ КЛИЕНТА УСЛУГИ. ИНФО – 080016166
 • ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ КЛИЕНТА УСЛУГИ.
 • ИНСТАЛАЦИЯ И АКТИВАЦИЯ – ТАКСАТА ВКЛЮЧВА :
  – ИНСТАЛАЦИЯ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕСМ ДО ПОМЕЩЕНИЕТО НА КЛИЕНТА И СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВЪТРЕШНАТА МРЕЖА ( ЕСМ ) НА ПОМЕЩЕНИЕТО. ВСЯКО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ СЕ ЗАПЛАЩА ПО ЦЕНОВАТА ЛИСТА НА ТВНЕТ.
  – АКТИВАЦИЯ: НАСТРОЙВАНЕ НА 3 БР. ТВ ПРИЕМНИКА (ТЕХНИЧЕСКО КРАЙНО УСТРОЙСТВО ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ). ЗА ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА НАД ТЕЗИ БРОЙКИ СЕ ЗАПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПО ЦЕНОВАТА ЛИСТА НА ТВНЕТ.
 • ТАКСУВАНЕТО НА УСЛУГАТА/ТЕ ПО ДОГОВОРА ЗАПОЧВА ОТ ДАТАТА НА АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГАТА/ТЕ ИЗБРАНИ ОТ КЛИЕНТА.
 • ВСИЧКИ МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ СЕ ЗАПЛАЩАТ АВАНСОВО ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕ НА ДАТАТА НА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА/ТЕ, ПО ИЗБРАНИЯ ОТ КЛИЕНТА ОТЧЕТЕН ПЕРИОД, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ. ПРИ ЗАКЪСНЕНИЕ СЕ ДЪЛЖАТ НЕУСТОЙКИ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ И АБОНАМЕНТНИЯ ДОГОВОР.
 • СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА, ТОЙ АВТОМАТИЧНО СЕ ПРЕОБРАЗУВА В БЕЗСРОЧЕН СТАНДАРТЕН ДОГОВОР, СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ И БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЕ ПРЕКРАТЯВА С ЕДНОМЕСЕЧНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ. ВСИЧКИ ПОЛЗВАНИ УСЛУГИ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СРОЧЕН В БЕЗСРОЧЕН СТАНДАРТЕН ДОГОВОР СЕ ТАКСУВАТ (ЗАПЛАЩАТ) СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ ЗА БЕЗСРОЧЕН СТАНДАРТЕН ДОГОВОР.
 • КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ДА ПРОМЕНЯ ДОГОВОРА И/ИЛИ ПОЛЗВАНИТЕ УСЛУГИ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ОУ НА ТВНЕТ.
 • КЛИЕНТА МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ НОВА ПРОМОЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ ТАКИВА И СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ПРОМОЦИЯТА.
 • В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА, КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ДА ПОИСКА, СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ, ПРИ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА, НЕГОВОТО АВТОМАТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ.

НЕУСТОЙКИ:

 • ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СРОЧЕН ДОГОВОР, КЛИЕНТА ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКИ, КАКТО СЛЕДВА: ЗА ВСИЧКИ МЕСЕЦИ, В КОИТО Е ПОЛЗВАЛ УСЛУГАТА/ТЕ ПО ТАЗИ ПРОМОЦИЯ ДО ДАТАТА НА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИЯ СРОЧЕН ДОГОВОР, КЛИЕНТА ЗАПЛАЩА УСЛУГИТЕ ПО ДЕЙСТВАЩАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ТВНЕТ ЗА БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, КАКТО И НЕУСТОЙКА ЗА ЗАКЪСНЯЛО ПЛАЩАНЕ СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ. ПЛАТЕНИТЕ ПРОМОЦИОНАЛНИ ТАКСИ СЕ ПРИСПАДАТ ОТ ДЪЛЖИМИТЕ НЕУСТОЙКИ.
 • НЕУСТОЙКИ ЗА ЗАКЪСНЯЛО ПЛАЩАНЕ: ЗА ПЪРВИЯ МЕСЕЦ НА ЗАКЪСНЕНИЕ СЕ ЗАПЛАЩА НЕУСТОЙКА В РАЗМЕР НА ПРЕДВИДЕНИТЕ В ОУ ЛИХВИ. ЗА МЕСЕЦИТЕ СЛЕД ПЪРВИЯ МЕСЕЦ СЕ ЗАПЛАЩА НЕУСТОЙКА В РАЗМЕР НА РАЗЛИКАТА ОТ ДЪЛЖИМАТА ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА И ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА ЗА БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, СЪГЛАСНО ОУ НА ТВНЕТ.

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА:

 • ПРАВИЛАТА НА ПРОМОЦИЯ СА ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБ САЙТА НА КОМПАНИЯТА www.tvnet.bg И СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ОБЕКТИТЕ НА ТВНЕТ. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КЛИЕНТЪТ ПРИЕМА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ СРОЧНИЯ ДОГОВОР. НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ С ПРЕДИМСТВО СПРЯМО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТВНЕТ.
 • ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, НЕУРЕДЕНИ В ДОГОВОРА И В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, СЕ ПРИЛАГАТ ОУ НА ТВНЕТ И ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.